എഴുത്തുപുര

ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കുത്തി കുറക്കണം എന്നാണ് മോഹം, നോക്കട്ടെ ഇതെങ്ങനെ വരുമെന്ന്..

കഥയാണ് ഉദ്ദേശം… അറിയില്ല ഇതും പഴയ പോലെ ആകുമോ എന്ന്!!

പല വട്ടം ചെയ്തു പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഉദ്യമം ആണ്..